محققین ژاپنی آدامس برقی ساختند !

این "آدامس برقی نامحدود" باتری ندارد اما برای انتقال مزه به زبان از نیروی برقی که فشار فک روی آن ایجاد میکند استفاده کرده و زبان طعم‌های متفاوتی را احساس می‌کند !#عجیب_ترین_ها

محققین ژاپنی آدامس برقی ساختند   این آدامس برقی ن