نخستین خبر کذبی که امروز به شکل وسیعی منتشر شد، خبر استعفای انتخاباتی رئیسی و مشخص شدن جایگزین وی بود که از سوی قوه قضائیه تکذیب شد. دروغ دیگر، خبر خلع درجه سردار آبرومند از نزدیکان رئیس‌مجلس به دلیل فساد اقتصادی بود که مشخص شد که این خبر نیز صحت ندارد.

‌همزمانی دو خبر جعلی علیه دو رئیس قوه قابل تامل است و می‌تواند منشا تحلیل صاحبنظران درباره احتمال راه‌اندازی اتاق تخریب کاندیداهای احتمالی جریان انقلاب باشد. با نزدیک‎شدن به انتخابات، اخبار دروغ روز به روز بیشتر می‌شود و در این میان آنچه برای مخاطب حائز اهمیت است، اطمینان از صحت خبرها و جلوگیری از بازنشر خبرهای جعلی است.

عکس از علی شیربند


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ نخستین خبر کذبی که امروز به شکل وسیعی منتشر شد