گربه ماهی ها سبیل‌هایی در اطراف دهان خود دارند و دلیل نام‌گذاری آنها به گربه‌ماهی نیز وجود همین سبیل‌ها است.
#عجیب_ترین_ها

گربه ماهی ها سبیل‌هایی در اطراف دهان خود دارند و