فیل ها وقتی همسر خود را از دست می دهند غمگین و افسرده می شوند و حتی ممکن است از ناراحتی بمیرند ممکن است دیگر غذا نخورند و یک گوشه نشسته و اشک بریزند تا از شدت گرسنگی بمیرند
#عجیب_ترین_ها

فیل ها وقتی همسر خود را از دست می دهند غمگین و اف