سخنگوی وزارت بهداشت: در حال حاضر ۲۵۷ شهرستان قرمز، ۱۲۹ شهرستان نارنجی، ۵۱ شهرستان در وضعیت زرد و فقط ۱۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.


عکس از مهدی بخشی


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ سخنگوی وزارت بهداشت در حال حاضر ۲۵۷ شهرستان قرم