دوازده سال از رفاقتمون گذشت

دوازده تولد رو کنار هم بودیم

تولدت مبارک ببر کرد فروردینی

اینستاگرام Bahram Afshari

دوازده سال از رفاقتمون گذشت  دوازده تولد رو کنار