مشغول کار در قطب شمال و دیدن شفق های قطبی در سرمای منهای ۲۸ درجه#northenlights #aurora#work

اینستاگرام Payman Maadi پیمان معادى

مشغول کار در قطب شمال و دیدن شفق های قطبی در سرما