زمانی حرف بزن
که ارزش حرفت
بیشتر از سکوتت باشد.

اینستاگرام Leyla Rajabi

زمانی حرف بزن که ارزش حرفت  بیشتر از سکوتت باشد