پسرکم!تا می توانی در این جهان بی حساب و کتاب عشق بورز بدون ِتوقعی.آدمها را دوست داشته باش حتا کسانی که دوستت نمی دارند.دنیایی که در آن زندگی میکنیم در کائنات وهستی سر سوزنیست به غایت خنده آور...
عکس متعلق است به هفت سال پیش از این روزها

اینستاگرام Roya Mirelmi

پسرکمتا می توانی در این جهان بی حساب و کتاب عشق ب