برای آزاده نامداری مینویسم و تمام انسان هایی که جوان هستند و میمیرند ،تمام کسانی که مادر هستند و کودکانشان تنها میشوند و تمام مادرانی که مرگ فرزند جوانشان داغدارشان میکند !
خداوند به خانواده ایشان صبر بدهد که از شنیدن این خبر عمیقا متاثر و غمگین شدم ! اینکه عده ای از ما حتی با کسی که از بین ما رفته است شوخی میکنیم و یا شخصیتش را به قضاوت مینشینیم واقعا عجیب است ! اما قطعا هرکسی که انسان باشد از رفتن ها قلبش به درد می آید !
و در نهایت تنها چیزی که در ذهنم مرور میشود این است :دنیا بی ارزش تر از آن است که با هم مهربان نباشیم ....
روحش شاد و یادش گرامی 🙏🏻😞

اینستاگرام سارا خوئینی ها

برای آزاده نامداری مینویسم و تمام انسان هایی که ج