میگن : "زندگی صدسالِ اوَّلش سخته " 😉
صد سال سخته که گذشت ،ببینم این سده چه میکنیم!☺️
امسال برای همه سالِ رسیدن و بدست آوردن باشه
🧿✅🅿️
(با لوسی ایرایی. عکس پیام ایرایی)
payameraeeart

اینستاگرام Pantea Bahram پانته آ بهرام

میگن  زندگی صدسالِ اوَّلش سخته   صد سال سخته که گ