..
یک بهار
یک تابستان
یک پاییز
و یک زمستان را دیدی
از این پس همه چیز جهان تکراریست
جز مهربانی...

#نیمایوشیج

اینستاگرام Ghazal.shakeri.official

 یک بهار  یک تابستان یک پاییز  و یک زمستان را دید