روز جهانی زن مبارک بر تمام زنانی که با محدودیت و سرکوب جامعه یا خانواده زندگی میکنند و به سختی رشد میکنند ! مبارک بر تمام زنانی که سرپرست خانواده هاشون هستند و اگرچه شرافتمندانه زیستن را برایشان سخت میکنند اما کم نمیاورند و ادامه می‌دهند .مبارک بر زنانی که مورد آزارهای جسمی ،جنسی و کلامی قرار گرفته اند و همچنان محکم به زندگی ادامه می‌دهند . مبارک بر زنانی که برای مادر بودن خودشان را سالهاست زیر پا گذاشته اند .مبارک بر تمام زن های با استعدادی که میدانند شاید هرگز فرصت شکوفایی نداشته باشند .مبارک بر تمام زن های دنیا و زن های میهن من که زن بودن را با تمام سختی هایش زیبا کرده اند !
سارا خوئینی ها 🙏🏻🌷♥️
#روز_جهانی_زن #هشت_مارس
#internationalwomensday #8march

اینستاگرام سارا خوئینی ها

روز جهانی زن مبارک بر تمام زنانی که با محدودیت و