پدر روزت مبارک

-پدر اما در همین روز رفت و جاش برای همیشه خالی شد، فکر کردن به اینکه نیست تو خالیم میکنه-

بابا رحیم دوست دارم و دلتنگت میمونم(بابارحیم بزار فکر کنم هستی و مثل روزهایی که نمیشد ببینمت الانم فقط نمیشه ببینمت).

اینستاگرام پانته‌آ پناهی‌ها

پدر روزت مبارک  -پدر اما در همین روز رفت و جاش بر