💕نگرانی
یک اتلاف وقت تمام عیار است

چون چیزی را تغییر نمی دهد

تنها کارش این است
که خوشحالیتان را می رباید

و شما را به شدت مشغول
هیچ و پوچ می کند

#فکر_زیبا

نگرانی یک اتلاف وقت تمام عیار است  چون چیزی را تغ