💕ثروت من کسانی هستند🍎🍃
که با یادشان لبخندی
از محبت بر لبانم مینشیند
کسانی که هیچ دیواری🍎🍃
مانع گرمای وجودشان نمیشود

مانند سیبهای زیبایی که
عطرشان فضارو پر میکند🍎🍃

#فکر_زیبا

ثروت من کسانی هستند  که با یادشان لبخندی از محبت