💕هیچکس را در زندگی مقصر نمیدانم

ازخوبان"خاطره"
واز بدان "تجربه"
میگیرم
بدترین ها "عبرت "میشوند

وبهترین ها "دوست"

#فکر_زیبا

هیچکس را در زندگی مقصر نمیدانم  ازخوبانخاطره واز