💕همیشه
مثل بارون باش
اما هیچ وقت
چشم کسی را
بارانی نکن
محبت طعم دیگری دارد

#فکر_زیبا

همیشه مثل بارون باش اما هیچ وقت چشم کسی را بارانی