"‏اوشابتی‌ها" تندیس‌های ظریفی بودند که در مصر باستان به‌ عنوان خدمتکاران کنار مرده گذاشته میشد تا در دنیای دیگر به او خدمت کنند!✔️Join 👇

🆔

#اطلاعات_عمومی

‏اوشابتی‌ها تندیس‌های ظریفی بودند که در مصر باستا