نام رکسانا که دریونان باستان و اروپا و ایران امروزی متداول است

در اصل همان"روشنک"در زبان فارسی است
که از نام دختر ساتراپ باخترگرفته شده که بعداز تسخیرباختر به ازدواج اسکندردر آمد!


✔️Join 👇

🆔

#اطلاعات_عمومی

نام رکسانا که دریونان باستان و اروپا و ایران امرو