رهبر انقلاب: مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد. دولت خود را موظف می‌داند که به قانون عمل کند. قانون هم قانون خوبی است. باید هم به دقت عمل بشود.

ادبیات آمریکا و سه کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران مستکبرانه، طلبکارانه ،غیرمنصفانه و غلط است. وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با او همراهی کردند، دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به وظایف‌شان قابل برگشت است.
اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ رهبر انقلاب مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آ