🔹
🔹
🔹
"فرشتگان و شیاطین درون"🔹
🔹
از دیدگاه محیی الدین و مولانا فرشتگان مقرّب چون جبرئیل و میکائیل و شیاطین انس و جن و همۀ پیامبران از آدم تا خاتم همه در همۀ انسانها به گونه ای تجلّی دارند و همه در خدمت آدمیان هستند و سر در خط فرمان دارند و جوهر انسانیت را ساجد و عابدند، الّا ابلیس که مقام انسان را انکار می کند چون روح قدسی او را نمی بیند و او را خاک می شناسد و آب و گل می شمارد. این شیطان سرکش است که باید به دعوت رسول یا دعوت عقل که رسول داخل است مسلمان شود، چنانکه پیامبر فرمود:
شیطانِ من به دست من مسلمان شده است:

از اسلم شیطانی شد نفسِ تو ربّانی
ابلیس مسلمان شد، تا باد چنین بادا
دیوان شمس

برگرفته از کتاب "در صحبت قرآن"
اثر حسین الهی قمشه ای
نقاشی فرشتگان و شیاطین اثر اشر سال 1960
#فرشته #شیطان #مولانا #اشر #در_صحبت_قرآن #حسین_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Angel #Devil #Mawlana #Escher #In_the_Realm_of_the_Quran #DrElahiGhomshei #Ghomshei #Instagram #Official

اینستاگرام صفحه رسمی حسین الهی قمشه ای

🔹