تو که می گویی که فردا این بدان 
که به هر روزی که می آید زمان
آن درخت بد جوان تر می شود
وین کننده پیر و مضطر می شود
خاربن در قوت و برخاستن
خارکن در پیری و در کاستن
خاربن هر روز و هر دم سبز و تر
خارکن هر روز زار و خشک تر
او جوان تر می شود تو پیرتر
زود باش و روزگار خود مبر
یک تبر بر گیر و مردانه بزن
تو علی وار این در خیبر بکن

اینستاگرام Amir Jadidi

تو که می گویی که فردا این بدان