تاتر متولد ۶۱ سال ۱۳۸۹

می گذرم از میان رهگذران مات
می نگرم در نگاه رهگذران کور

📷shiv.pix

میناساداتی
#مینا_ساداتی
#minasadati

اینستاگرام Mina sadati | مینا ساداتی

تاتر متولد ۶۱ سال ۱۳۸۹