.
نگاه نافذ و صادقانه شما در نقشهای ماندگاری که از روح خود در آنها دمیدید و در قلب و جانمان جای گرفت، جاوید ماند از شما به یادگار...
.
روحتون شاد ، یادتون عزیز و گرامی🙏💐🖤
.
تلخ تر از زهر شده روزگار ما...😞
.
تسلیت به خانواده محترم پورحسینی، مردم و سینمای ایران
.
#پرویزپورحسینی
#تسلیت_سینمای_ایران
#طنازطباطبایی

.

اینستاگرام Tannaz tabatabaei