باور نمیکنم که خدا به کسی “ نه “ بگوید.
خدا فقط سه پاسخ دارد:
۱-چَشم.
۲-یه کم صبر کن.
۳-‌پیشنهاد بهتری برات دارم(گابریل گارسیا مارکز)

ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻳﮏ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻳﮏ ﻣﮑﺎﻓﺎﺕ...
ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎ
ﺑﺪﺍﻧﻰ،
ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻰ،
ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻨﮕﺮﻯ...
ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮه ها ﺑﻤﺎﻧﯽ...
عکس:رضا نورانی

اینستاگرام BehnamBani

باور نمیکنم که خدا به کسی “ نه “ بگوید