محبت آمیزترین واژه در دنیا،
واژه ی نامهربانانه ای است
که هرگز بازگو نشود.

#مادر_ترزا

محبت آمیزترین واژه در دنیا واژه ی نامهربانانه ای