جمله تاکیدی امروز

امروز طرح الهے زندگی سعادت،سلامت،ثروت دولت وعشق رابرایم به ارمغان آورده است و من مسرور و شادمانم
خداوندا سپاسگزارم
خداوندا سپاسگزارم
خداوندا سپاسگزارم🙏

#جملات_تاکیدی

جمله تاکیدی امروز  امروز طرح الهے زندگی سعادتسلام