طبیعت زیبای روستای هورامان تخت در استان کردستان

#کردستان #هورامان_تخت

طبیعت زیبای روستای  هورامان تخت در استان کردستان