رنگ‌های پاییز در خیالمان در هم آمیخته و جایی برای ادای حرفی باقی نگذاشته، هر چه هست بازی رنگ است و سکوت!

#پاییز

رنگ‌های پاییز در خیالمان در هم آمیخته و جایی برا