من همیشه خوشحالم،میدانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم.
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند
زندگی کوتاه است پس به زندگی ات عشق بورز
خوشحال باش و لبخند بزن
فقط برای خودت زندگی کن و
قبل از اینکه صحبت کنی؛ گوش کن
قبل از اینکه بنویسی ؛فکر کن
قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی؛ احساس کن
قبل از تنفر، عشق بورز
زندگی این است:
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

#شکسپیر

من همیشه خوشحالممیدانید چرا برای اینکه از هیچکس ب