برخی آدم‌ها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می‌گذرند تا به ما درس‌هایی بیاموزند که اگر می‌ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم!

خسرو شکیبایی

روحش شاد و یادش گرامی🌹

#خسرو_شکیبایی

برخی آدم‌ها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می‌گذرند