دستِ تنهایی‌ات را به سوی هیچکس دراز نکن ، تا منت هیچ خاطره‌ی اشتباهی بر سر بی کسی‌ات نباشد ...

دستِ تنهایی‌ات را به سوی هیچکس دراز نکن ، تا منت هیچ خاطره‌ی اشتباهی بر سر بی کسی‌ات نباشد ...
سیمین_بهبهانی

دستِ تنهایی‌ات را به سوی هیچکس دراز نکن  تا منت ه