کتاب‌ها برای کسانی هستند که آرزو می‌کنند ای کاش جای دیگری بودند.

کتاب‌ها برای کسانی هستند که آرزو می‌کنند ای کاش جای دیگری بودند.

✍🏼 #مارک_تواین

کتاب‌ها برای کسانی هستند که آرزو می‌کنند ای کاش ج