خوشحال باش دختر زیبای من!
برو، بدو، پرواز کن، آرزو کن، بزرگ شو، درد بکش یا خوش گذرانی کن، ولی زندگی کن!
کمی زندگی کن...

✍🏼#آنا_گاوالدا

خوشحال باش دختر زیبای من  برو بدو پرواز کن آرزو ک