هر چیز خوبی که می‌بینی باید سریع تصمیمت را درموردش بگیری، اگر نتوانستی بلافاصله به ارزشش پی ببری، پ...

هر چیز خوبی که می‌بینی باید سریع تصمیمت را درموردش بگیری، اگر نتوانستی بلافاصله به ارزشش پی ببری، پس لایقش نیستی.

✍🏼#جوجو_مویز

هر چیز خوبی که می‌بینی باید سریع تصمیمت را درمورد