ناامیدی ترسناک‌تر از پیری است؛

ناامیدی ترسناک‌تر از پیری است؛
در پیری،
جسم ما مچاله میشود
در ناامیدی،
روح ما ...

جرج برنارد شاو

#جرج_برنارد_شاو

ناامیدی ترسناک‌تر از پیری است؛ در پیری جسم ما مچا