یک کشتی، لب ساحل جایش امن است، اما برای لب ساحل که درست نشده در اصل برای ناامنی های دریا ساخته شده؛...

یک کشتی، لب ساحل جایش امن است، اما برای لب ساحل که درست نشده در اصل برای ناامنی های دریا ساخته شده؛ مانند انسان که برای زندگی آفریده شده!

آلبرت انیشتین

یک کشتی لب ساحل جایش امن است اما برای لب ساحل که