تحسین از آنِ زنانی‌ست که نداشتنِ مردی در زندگی‌شان به آنها احساس نقص نداده است و تمامِ هدفشان پیدا ...

تحسین از آنِ زنانی‌ست که نداشتنِ مردی در زندگی‌شان به آنها احساس نقص نداده است و تمامِ هدفشان پیدا کردنِ مرد و راضی نگه داشتنِ آن نیست. بلکه برای داشتنِ رابطه‌های صمیمانه‌ی عمیق و سالم تلاش میکنند که قطعا داشتنِ رابطه‌ی صمیمانه، مدام خودشان را در معرض کشف و خودشناسی قرار میدهد، نه در معرضِ کشف و فتحِ یک مرد!

پونه مقیمی

#پونه_مقیمی

تحسین از آنِ زنانی‌ست که نداشتنِ مردی در زندگی‌شا