این ویدیو مربوط به چهارفصل زیبای خیابان تاریخی چهارباغ اصفهان هست.

#چهارباغ #اصفهان