فقط هلند مزرعه گل لاله نداره
کرج خودمون هم از این مزرعه ها داره!

روستای لزور، روستای کندر، کرج

#ایران_زیباست🌼

فقط هلند مزرعه گل لاله نداره  کرج خودمون هم از ای