میدان توپخانه...
اول لاله زار... ماشین های خط شمیران
دهه 1300

میدان توپخانهاول لاله زار ماشین های خط شمیراندهه