جمله تاکیدی امروز :

من به عشق الهی اعتماد می‌کنم تا هم

اکنون برکت بی کران را بر همه گوشه های زندگیم جاری کند...

خدایا ممنونم
خدایا ممنونم
خدایا ممنونم 🙏🌸

جمله تاکیدی امروز من به عشق الهی اعتماد می‌کنم تا