ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم
به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را

کسی کو روز قربان غیر خود را می کند قربان
نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را

عید قربان عید بندگی مبارک

#عید_قربان

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیمبه کعبه رفتنت