خوشا آنان که با حق آشنایند
مطیع محض فرمان خدایند

چو ابراهیم اسماعیل خود را
فدای امر الله می‌نمایند

💐 عید سعید قربان؛
جشن تقرب عاشقان حق مبارک باد.💐

خوشا آنان که با حق آشنایند مطیع محض فرمان خدایندچ