امام علی ع می‌فرمایند خشم، آتشى فروزان است هر كس

امام علی ع می‌فرمایند خشم، آتشى فروزان است هر كس
امام علی (ع) می‌فرمایند: خشم، آتشى فروزان است. هر كس خشم خود را فرو خورد، اين آتش را خاموش كرده است و هركس جلوی آن را رها كند، پيش از هر كس، خودش در آن آتش مى سوزد.

آب وقتی به جوش آمد
از خودش کم و کسر می شود.
تو هم وقتی جوشی و
عصبانی میشوی،
خودت کم و سبک میشوی

ظرف آب را اگر از روی اجاق
برداشته و جابجا کنی
راحت از جوش می افتد.

تو هم وقت جوش آمدن و خشم،
اگر جایت را تغییر دهی
خیلی زود آرام می شوی.