ادامه اعتراضات جنبش ضدنژادپرستی در شهر "پورتلند" ایالت "اورگان" آمریکا

رویترز- عصرایران

ادامه اعتراضات جنبش ضدنژادپرستی در شهر پورتلند ای