درخت غم به جانم کرده ریشه

به درگاه خدا نالم همیشه

رفیقان قدر یکدیگر بدانید

اجل سنگ است و آدم مثل شیشه


#باباطاهر #باباطاهر_عریان

درخت غم به جانم کرده ریشهبه درگاه خدا نالم همیشهر