روستای قلبی شکل ایران تنها روستای به شکل قلب در جهان، به نام "عامله" در شهرستان صحنه در استان کرما...

روستای قلبی شکل ایران

تنها روستای به شکل قلب در جهان، به نام "عامله" در شهرستان صحنه در استان کرمانشاه!

روستای قلبی شکل ایران تنها روستای به شکل قلب در ج