وقتى چيزى را مىخواهيد، كائنات دست به دست هم میدهند تا آن را به شما بدهند، پس تا میتوانید آرزوهای زیباتون را درخواست کنید و منتظر دریافت باشید.

پائولو كوئيلو

وقتى چيزى را مىخواهيد، كائنات دست به دست هم میدهن